Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ FUNDACJĘ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach, ul. Fredry 22, 40-662 Katowice, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000659623, NIP: 9542773536, REGON: 366382831 (zwana dalej Fundacją) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

 

§1

1. Podmiotem świadczącym usługi jest Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach, ul. Fredry 22, 40-662 Katowice, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000659623, NIP: 9542773536, REGON: 366382831.

2. Regulamin określa

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) ochronę danych osobowych,

d) tryb postępowania reklamacyjnego,

e) wymagania techniczne do niezbędne do zrealizowania usługi na rzecz Usługobiorcy.

3. Poprzez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

b) Infolinia Fundacji – serwis telefoniczny, lista numerów telefonicznych dostępna na stronach internetowych Fundacji pod adresem elektronicznym www.zdazycprzedrakiem.pl

c) Rejestrator Infolinii Fundacji - pracownik Fundacji obsługujący Infolinię Fundacji;

d) Serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.zdazycprzedrakiem.pl, stanowiąca część systemu teleinformatycznego;

e) System  teleinformatyczny  -  zespół  współpracujących  ze  sobą  urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym aplikacja z której korzystają rejestratorzy;

f) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

g) usługa głosowa – telefoniczna obsługa Usługobiorcy realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez rejestratora Infolinii Fundacji za pomocą systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej;

h) usługa elektroniczna – dostępna na stronach internetowych Fundacji pod adresem elektronicznym www.zdazycprzedrakiem.pl umożliwiająca Usługobiorcy komunikację z Fundacją, w szczególności w zakresie ustalenia terminu wizyty lekarskiej;

i) skierowanie – dokument uprawniający do skorzystania ze świadczenia w poradni specjalistycznej;

j) Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi;

k) Usługodawca – Fundacja;

 

§2

1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) usługi informacyjne;

b) usługi komunikacyjne.

 

§3

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL dostępnym pod adresem elektronicznym www.zdazycprzedrakiem.pl, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę oraz Podmioty powiązane stanowisk pracy, a także informacje o osobach wskazanych przez Usługodawcę do kontaktu.

 

§4

1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednią jednostką organizacyjną Usługodawcy lub jego działem.

2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi w ramach których Usługobiorca może przekazać wiadomości elektroniczne za pomocą elektronicznego „Formularza kontaktowego”;

b) usługi w ramach których Usługodawca może wykorzystać powyższe metody w celu prawidłowej realizacji usług.

 

§5

1. Usługodawca  świadczy  nieodpłatnie  usługi  drogą  elektroniczną  na  podstawie Regulaminu.

2. Usługobiorca ponosi wyłącznie koszt połączenia telefonicznego, określonego przez operatora sieci telefonicznej.

3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.zdazycprzedrakiem.pl, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Usługobiorca może anonimowo korzystać z usługi, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5. W celu korzystania z usługi formularza kontaktowego wymagane jest podanie następujących danych:

  a) adres poczty elektronicznej (e-mail). 

6. Świadczenie usługi jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

7. Zakazane jest przekazywanie podczas rozmowy z rejestratorem Infolinii Fundacji treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji w Serwisie lub rejestratorowi Infolinii Fundacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

9. Za wszystkie skutki wynikające z podania w Serwisie lub rejestratorowi Infolinii Fundacji błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

§6

1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie Usługobiorcy przez system Usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

2. Cookies (ciasteczka) służą do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

 

§7

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usługi jest Fundacja.

2. Usługodawca oraz Podmioty powiązane nie udostępniają danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, chyba że z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek w tym zakresie. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przez Usługodawcę przekazane Podmiotom powiązanym, zgodnie z przedmiotem sprawy, w ramach której doszło do podania tych danych osobowych.

3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu świadczenia usług komunikacyjnych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, której wyrażenie jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usługi.

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych i prawo ich usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdemu, kogo podane dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (klucz 256 bitów).

 

§8

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi elektronicznie.

2. Reklamacje należy złożyć na piśmie i przesłać na adres: ul. Fredry 22, 40-662 Katowice lub za pomocą adresu e-mail: fundacja@zdazycprzedrakiem.pl

3. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

§ 9

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Infolinii Fundacji odbywa się za pośrednictwem linii telefonicznej.

2. W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagany jest aparat telefoniczny z funkcją wybierania tonowego.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu odbywa się poprzez sprzętu komputerowego wyposażonego w system operacyjny oraz oprogramowanie, spełniającego następujące minimalne wymogi:

a) przeglądarka: Firefox (min. wersja 2.0), Internet Explorer (min. wersja 6.0);

b) monitor o rozdzielczości min. 800x600;

c) włączona obsługo Cookies i Java Script.

4. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt. 1-3, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania usługi i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

5. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

 

§ 10

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z powodu:

a) zmiany  obowiązujących  przepisów  prawa,  mającej  wpływ  na  treść Regulaminu;

b) zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;

c) zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;

d) zmiany dotyczącej wymagań technicznych;

e) zmiany danych Fundacji.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.zdazycprzedrakiem.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.